طرح تولید صنعتی مشارکتی

یک واحد صنعتی واقع در گرمدره با کلیه زیرساخت تولید صنعتی، تمایل به همکاری با شرکتهای دانش بنیان دارای محصول آماده تولید از طریق ارائه فضای تولید و اداری، سرمایه گذاری و کمک به فروش و صادرات و ... می باشد.

یک واحد صنعتی مشتمل بر 5 سوله مناسب تولید (مجموعا به متراژ 3800 متر) و استودیو (به متراژ 1700 متر) واقع در گرمدره با کلیه زیرساخت تولید صنعتی، تمایل به همکاری با شرکتهای دانش بنیان دارای محصول آماده تولید از طریق ارائه فضای تولید و اداری (به صورت مشارکتی و یا مستقل) به همراه سرمایه گذاری و کمک به فروش و صادرات و ...می باشد. در این باره شرکت‌های دانش بنیان، فناوران، صنعتگران و محققانی که دارای محصولات،ایده ها و ... دارای شرایط مطلوب (توجیه اقتصادی تولید، استمرار تولید و بازارجذاب در میان مدت و بلند مدت) هستند، می توانند با تکمیل فایل ضمیمه شده و ارسال به ایمیل پیشنهاد همکاری خود را ارسال نمایند.

 فرم اولیه پیشنهاد: linkpost.ir/w79jc

 ارسال فرم: mr.production1400@gmail.com 

 

کلمات کلیدی

تصاویر

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها