قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان:

شرکت‌های با فروش بیش از پنجاه میلیارد ریال (اعم از فروش کالاهای دانش بنیان و کالاهای غیر دانش بنیان) در سال مالی 1396، لازم است طبق ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن انجام حسابرسی مالی، گزارش آن را در کارتابل خود بارگذاری نمایند.

لازم به ذکر است در سال مالی 96، الزامی برای انجام حسابرسی ویژه (قرارداد اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به صورت‌های مالی) وجود ندارد. و همچنین بدیهی است مشوقی برای حسابرسی در این سال مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق نخواهد گرفت.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها