ارایه خدمت مشاوره ورود به بورس و فرابورس در سرفصل های: ارایه راهکارهای ورود شرکت به بورس و فرابورس، بررسی اولیه قابلیت شرکت برای پذیرش و تایید در بورس و فرابورس و معرفی  حمایت ها و تسهیلات.

شرکت های متقاضی می توانند برای استفاده از این خدمت به سامانه Bizservices.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.