آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌


شماره‌ : .28609ت‌32863هـ 

تاريخ‌ : 1384.05.10
وزارت كار و اموراجتماعي‌- وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - دبيرخانه شوراي‌عالي 
مناطق آزادتجاري - صنعتي 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پيشنهاد شماره .466و مورخ 1384.2.3 وزارت‌علوم‌، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌،آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، 
اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
فصل اول - تعاريف 
ماده‌ 1- در اين تصويبنامه واژه ها و عبارتهاي زير به جاي واژه ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف‌- پارك‌: پاركهاي علم و فناوري كه با مجوز وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري ايجاد مي‌شوند.
ب‌- واحدهاي فناوري‌: واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري‌.
پ‌- مديريت پارك‌: رييس پارك‌.

فصل دوم‌- معافيتهاي مالياتي و عوارض 
ماده‌ 2- واحدهاي فناوري كه در پارك به فعاليت اشتغال دارند، نسبت به فعاليتهاي مذكور از تاريخ‌صدور مجوز توسط مديريت پارك از معافيت موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري‌صنعتي مصوب 1372- برخوردار خواهند بود.
ماده‌ 3- كليه واحدهاي فناوري كه در پاركها فعاليت مي نمايند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول كشورمعاف مي باشند.

فصل سوم‌- سرمايه‌گذار خارجي 
ماده 4- نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به پارك و چگونگي و ميزان‌مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر پارك‌، منطبق و براساس مقررات قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري‌خارجي انجام خواهد شد.
ماده 5- جهت پذيرش سرمايه گذاري خارجي در پاركها براساس مقررات مناطق آزاد، تصويبنامه‌شماره .33432 ت‌23ك مورخ 1373.3.16 و اصلاحات بعدي آن با اصلاحات زير براي واحدهاي‌فناوري مستقر در پاركها قابل اجرا مي باشد:
1- در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)،(13) و (14) عبارت "مديريت پارك‌"جايگزين عبارت "سازمانهاي مناطق‌"مي گردد.
2- در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12) و (15) واژه "پارك‌" جايگزين‌واژه "مناطق‌" مي شود.
3- ماده (2) حذف مي شود.
4- در تبصره "1"ماده (6) عبارت "موضوع ماده (2) اين مقررات‌" حذف و واژه "خارجي‌" جايگزين آن‌مي شود.
5- در ماده (6) عبارت "دبيرخانه و سازمانهاي مناطق آزاد" حذف و عبارت‌" وزارت علوم‌، تحقيقات وفناوري‌" جايگزين آن مي شود.
6- در تبصره "1" ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت "هيأت وزيران‌" جايگزين عبارت "وزراي عضوشوراي عالي مناطق آزاد" مي شود.
7- در تبصره "1" ماده (6) عبارت "وزارت علوم‌، تحقيقات فناوري‌" جايگزين عبارت "دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد" مي شود.

فصل چهارم‌- روابط كار 
ماده 6- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار در واحدهاي فناوري مستقر در پاركها مشمول‌مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصويبنامه شماره .33433ت‌25 ك مورخ 1373.3.16 واصلاحات بعدي آن با لحاظ اصلاحات زير مي باشد:
1- در مواد (1)، (3)، (6)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت "مديريت پارك‌"جايگزين عبارت " سازمانهاي مناطق‌" مي شود.
2- در مواد (1)، (2)،(3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه "پارك‌" جايگزين‌واژه "مناطق‌" مي شود.
3- مواد (4) و (5) با تبصره هاي آن و مواد (39)، (40)، (42)، (44) و (45) و فصل هفتم شامل مواد(46)، (47)، (49) و (50) حذف مي شوند.
4- در ماده (1) واژه "دبيرخانه‌" و تعريف آن حذف مي شود.
5 در ماده (1) در تعريف "مقررات‌" عبارت "بيمه و تامين اجتماعي‌" حذف مي شود.
ماده 7- تنظيم امور بازار كار و نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و اموري از اين قبيل در پاركهابا رعايت ضوابط اين آيين‌نامه برعهده اداره كار و اموراجتماعي شهرستاني است كه پارك در حوزه آن‌شهرستان واقع شده است‌.
ماده 8- صدور پروانه اشتغال براي اتباع خارجي به تشخيص و درخواست مديريت پارك به عهده اداره‌كار و اموراجتماعي شهرستاني است كه پارك در حوزه آن واقع شده است‌.
ماده 9- هركارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشورهاي خارجي منعقد ساخته است‌، به هنگام پايان‌قرارداد كار و همچنين به تعدادي كه قراردادش پايان پذيرفته است‌، موظف است مراتب را به اداره كار واموراجتماعي شهرستاني كه پارك در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهد.
ماده 10ـ وزارت كار و اموراجتماعي مكلف است باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي واجتماعي‌، آيين‌نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي هيأت امناي هر پارك تهيه نمايد و براي اجرا در اختيارمديريت هر پارك قرار دهد.
ماده 11- واحدهاي فناوري مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام‌، مليت‌، تخصص‌، شغل ومزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه نمايند و به اداره كار و اموراجتماعي شهرستاني كه پارك‌در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهند.
ماده 12- وزارت كار و اموراجتماعي و واحدهاي تابع آن موظف به همكاري با پاركها در زمينه اجراي‌مقررات اشتغال نيروي انساني موضوع فصل چهارم اين آيين‌نامه در پاركها مي باشند.

فصل پنجم‌- مبادلات مالي بين المللي 
ماده 13- نقل و انتقال ارزها از خارج از كشور به پاركها و از پاركها به خارج از كشور توسط واحدهايفناوري مستقر در اين پاركها از طريق شبكه بانكي با مجوز هيأت امناي هر پارك آزاد است‌.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شرايط اجراي مفاد اين ماده را ايجاد خواهد كرد.
ماده 14- واحدهاي فناوري مي توانند با موافقت مديريت پارك نسبت به واردات و صادرات كالاها وخدمات در چارچوب ماموريتهاي محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمايند.
تبصره‌- مبادلات مذكور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف مي باشند.
فصل ششم‌- مقررات متفرقه ماده 15ـ هرگونه تغييرات آتي در مقررات مناطق آزاد متناسبا در اين‌آيين‌نامه نيز اعمال خواهد شد.
ماده 16- گمرك ايران تسهيلات لازم را در اين پاركها فراهم نمايد.
محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رييس‌جمهور

فایل ها

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها